Čj - rozeznám samohlásky  - krátké , dlouhé

    - píšu správně ú

     -  poznám začátek a konec věty(velké písmeno, znaménko),  spočítám slova ve větě

    - píšu psacím písmem velká i malá písmena abecedy, správně se podepíšu celým jménem

     - zvládnu diktát slov i vět

     - uspořádám slova ve větě

     - opíšu a přepíšu správně věty

     - čtu celé věty

     - ve vlastních jménech píšu velká písmena

     - rozeznám podstatná jména a slovesa

     - správně píšu slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě

M -  počítám po jedné do 100 a zpět

    - orientuji se na číselné ose

    - určím číslo větší, menší, číslo před a za

    - sčítám, odčítám do dvaceti s přechodem přes desítku

    - sčítám. odčítám do sta

    - násobím, dělím 2,3,4,5,6

    - řeším jednoduché slovní úlohy

    - narýsuji přímku, úsečku a změřím její délku

Psaní

   -   píšu malá  a velká písmena, slova, věty

   -   podepíšu se celým jménem bez chyb

    -  dobře držím tužku, pastelku, netlačím na ně

     - správně sedím

     - dodržuji správný sklon a tvar písmen, výšku

     -  vždy zkontroluji, co jsem napsal/a

     - uvolňuji ruku kreslením, modelováním

Aj - pozdravím, představím se,

    -  reaguji na otázku "What´s your name?, How many?

    - pojmenuji všechny členy rodiny Happy House

    - vyjádřím souhlas - nesouhlas

   -   pojmenuji školní potřeby, rozeznám školní potřeby v poslechu, hračky, barvy, čísla

   -  zazpívám společně písničku

   -  pracuji podle pokynů

Prv

-   Rodina, škola, mezilidské vztahy.

-   Průběh lidského života.

-   Roční období - měsíce v roce. Časové údaje.

-   Lidské tělo - péče o zdraví.

-   Zaměstnaní lidí.

-   Dopravní výchova.

-   Příroda kolem nás - zvířata a rostliny.

Ochrana přírody.